THINK FIRST

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.thinkfirst.pl (dalej: Strona internetowa) jest ThinkFirst sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trawiasta 36G, 04-607 Warszawa, KRS 0000441345, NIP 5423228859.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez e-mail: michal.witkowski[at]thinkfirst.pl
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz innymi przepisami prawa.
 4. Polityka określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania prez nas plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 5. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne, przy czym niepodanie przez Państwa niektórych danych może skutkować brakiem możliwości kontaktu z Państwem lub dokonania innych czynności.
 7. Dokładamy najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Zbierane przez nas dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,
  c) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
  d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, administrowanych przez inne podmioty. W takiej sytuacji zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich podmiotów.
 9. Polityka Prywatności może ulec zmianie poprzez publikację jej nowej treści na Stronie internetowej, o czym czym będziemy informować w tekście aktualnej Polityki Prywatności na Stronie internetowej. Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji i zmian w Polityki Prywatności podczas uzyskiwania dostępu do Strony Internetowej.

§ 2. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w nim określonych, mają Państwo:
  a) prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo przenoszenia swoich danych,
  b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez nas na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  c) prawo wniesienia skargi – osoba, której dane są przez nas przetwarzane, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), jeśli uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 1. Co istotne, nie w każdej sytuacji przysługują Państwu wszystkie wskazane uprawnienia, a RODO definiuje, kiedy mogą Państwo z danego uprawnienia skorzystać.
 2. W celu realizacji uprawnień lub uzyskania bardziej szczegółowej informacji odnośnie przysługujących Państwu praw i ich realizacji, mogą Państwo skontaktować się z nami przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na dane wskazane w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki.

§ 3. Podstawy, cel i zakres przetwarzania danych

 1. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Przetwarzane przez nas dane obejmują dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane przez Państwa w komunikacji z nami oraz wskazane w niniejszej Polityce.
 3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.
 4. Każdorazowo cel, podstawa, okres, zakres i odbiorcy przetwarzanych przez nas danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Państwo w ramach Strony internetowej.
  • Przetwarzanie danych w celu bezpłatnego dostępu testowego do systemu Largo
 5. W tym zakresie przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przesłać Ci link, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać bezpłatny dostęp testowy do systemu Largo.
  • Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
 6. W przypadku gdy będziemy odpowiadać na otrzymaną od Państwa wiadomość, przedstawiając naszą ofertę, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie Artykułu 6 pkt 1 lit. f) RODO. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji, gdy zapiszą się Państwo do naszego newslettera. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
  • Przetwarzanie danych w celu bezpieczeństwa
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego na Stronie internetowej, przetwarzamy takie dane, jak adres IP urządzenia, typ oraz język przeglądarki internetowej, adres URL poprzednio odwiedzonej strony internetowej, jeśli wejście na Stronę internetową nastąpiło przy użyciu tego odnośnika. W takim przypadku przetwarzamy dane na podstawie Artykułu 6 pkt 1 lit. f) RODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi korzystanie ze Strony internetowej.
  • Przetwarzanie danych na innej podstawie
 8. Możemy również przetwarzać dane, w przypadkach określonych w RODO, na innych podstawach wskazanych w ust. 1 powyżej, o ile zaistnieją przesłanki przetwarzania danych na określonej podstawie.

§ 4. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Co do zasady dane osobowe przetwarzamy:
  1) w celu zawarcia i wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia określony przepisami prawa,
  2) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub realizacji celu, w jakim dane były przetwarzane,
  3) na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania takiej zgody lub zrealizowania celu, dla którego została udzielona;
  chyba że w danym przypadku przepisy prawa wymagają, abyśmy przetwarzali te dane przez dłuższy okres lub w przypadku ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia takiego roszczenia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który ze wskazanych okresów jest dłuższy.
 2. Po upływie odpowiednich okresów przetwarzania danych, dane osobowe zostaną zniszczone, usunięte lub nieodwracalnie zanonimizowane.

§ 5. Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawca usług IT, dostawca usługi hostingowej, dostawca usług poczty elektronicznej, dostawca usługi oprogramowania, wysyłki newslettera, dostawca usług prawnych i doradczych.
 2. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Co istotne, przekazanie przez nas danych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w powyżej odbiorców – przekazujemy takie dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

§ 6. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 2. W razie przekazania Państwa danych osobowych poza EOG, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym mechanizmy prawne, dla bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w szczególności zawieramy umowy o przetwarzaniu danych, które spełniają wymogi RODO i zawierają standardowe klauzule umowne przyjęte decyzją Komisji Europejskiej.

§ 7. Pliki cookies

 1. Strona internetowa https://www.thinkfirst.pl wykorzystuje pliki cookies, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, telefon itp.) używanym podczas korzystania z naszej Strony internetowej. Pliki cookies mogą zawierać takie informacje jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL oraz informacje dotyczące czynności wykonywanych na Stronie internetowej. Pliki cookies mogą istnieć do końca danej sesji lub również po jej ukończeniu.
 2. Pliki cookies mogą być niezbędne, tj. bez ich zapisania korzystanie ze Strony internetowej będzie niemożliwe, lub mogą mieć charakter funkcjonalny, co dotyczy w szczególności zapamiętania ustawień oraz preferencji użytkownika (w zakresie języka czy wyglądu strony internetowej, w tym również plików reklamowych), a bez ich zapisania korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony internetowej może być ograniczone (choć samo korzystanie ze Strony internetowej dalej będzie możliwe).
 3. W ramach Strony internetowej mogą być zbierane pliki cookies zarówno administratora danych osobowych jak i podmiotów trzecich.
 4. Standardowo ustawienia przeglądarki internetowej dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies oraz innych informacji na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo zmienić powyższe ustawienia danej przeglądarki internetowej przez wyłączenie zapisywania plików cookies oraz mogą Państwo usuwać zapisane pliki cookies.
 5. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna (przycisk umożliwiający wyrażenie zgody pojawia się po wejściu na Stronę internetową) i może zostać cofnięta w każdym czasie. Brak zgody na zbieranie niektórych plików cookies może wiązać się z ograniczeniem w korzystaniu ze Strony internetowej lub jej funkcjonalności, a nawet może uniemożliwić korzystanie z niej.
 6. Zbierane przez nas pliki cookies pozwalają w szczególności na zapamiętywanie przez używaną przez Państwa przeglądarkę internetową zawartości pól formularzy, zabezpieczanie Strony internetowej przed cyberatakami czy dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika.
 7. Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, tj.: Google Ads, które umożliwiają prowadzenie i ewaluację kampanii reklamowych w ramach usługi Google Ads, oraz Google Analytics, które umożliwiają ocenę jakości kampanii reklamowych w ramach usługi Google Ads oraz badanie zachowań i ruchu użytkowników. Powyższe pliki cookies nie zawierają cech identyfikujących użytkowników (danych osobowych).

Polityka cookies

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję Polityka Cookies
This site is registered on wpml.org as a development site.